สื่อการสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ(ครูต่างชาติ)
สื่อการสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ(ครูต่างชาติ) ระดับปฐมวัย
อนุบาล 1 คาบ 2
https://www.youtube.com/watch?v=Th-IXiJ29_0

อนุบาล 2 คาบ 1
https://www.youtube.com/watch?v=aq6kW4WRdM4
อนุบาล 2 คาบ 2
https://www.youtube.com/watch?v=5yE9NPZQAQU

อนุบาล 3 คาบ 1
https://www.youtube.com/watch?v=1q_v7n6c0Dg