ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ตั้งอยู่เลขที่  86  ถนนสรรค์ประศาสน์  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีเนื้อที่ประมาณ  1 ไร่  2 งาน  40 ตารางวา อยู่ในบริเวณวัดแหลมใต้ ห่างจากแม่น้ำบางประกงประมาณ 100 เมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  2  กิโลเมตร  พระครูสุตลงกฎเจ้าอาวาสวัดแหลมใต้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2466  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดแหลมใต้เป็นที่เรียน  เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  ต่อมาโรงเรียนเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง  มีจำนวนนักเรียนมากขึ้น
              ปี พ.ศ. 2472  ทางราชการเห็นความสำคัญจึงคัดเลือกเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ
              ปี พ.ศ. 2479  ทางราชการได้โอนโรงเรียนให้กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จัดการศึกษาและ ให้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนเทศบาล
วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)  ท่านพระครูสุนทรสมาจารเจ้าอาวาสในขณะนั้นได้  ร่วมกับประชาชนจัดหาเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนที่ถาวรขึ้น  ได้เงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจำนวน  4,800 บาท และทางราชการสมทบอีก  500 บาท  ได้จัดสร้างเป็นอาคารเรียนไม้  2 ชั้น  6  ห้องเรียน
              ปี พ.ศ. 2487   ทางราชการได้โอนโรงเรียนให้อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนประชาบาล     
              ปี พ.ศ. 2494  ทางราชการได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนทดลองปรับปรุงการศึกษาฉะเชิงเทรา
              ปี พ.ศ. 2495  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารให้  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน 100,000  บาท
              ปี พ.ศ. 2504  ได้ขยายการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  และโอนให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดการศึกษาในปี  พ.ศ. 2506
              เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงเรียนคับแคบจะขยายอาคารเรียนต่อไม่ได้  คณะเทศมนตรีเทศบาล  เมืองฉะเชิงเทรา นายไพโรจน์  สันทัดค้า  นายกเทศมนตรี  นายวิศิษฎิ์  พัฒนศรี  นายธานินทร์  เลิศพุทธรักษ์ เทศมนตรีในสมัยนั้น  ได้ปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาส  พระครูปรางค์  สุวีโร  ขณะนั้นได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูมงคลวรธรรม  เพื่อหาที่ดินก่อสร้างอาคารเรียนใหม่
              ปี พ.ศ.2520  วัดได้อนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น  12  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่งยาวตลอด  ใช้แบบก่อสร้างของกรมสามัญศึกษา  มีความยาว  60  เมตร  กว้าง  8.50 เมตร เป็นห้องประชุม สิ้นงบประมาณ  4,622,500 บาท  (เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  3,622,500  บาท  เงินสมทบจากเทศบาล 1,000,000 บาท)  แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2522 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               ปี พ.ศ.2525  ทางราชการได้เห็นความจำเป็นเรื่องสถานที่รับประทานอาหารกลางวันสำหรับ  นักเรียน  จึงได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารชั้นเดียว ขนาดความกว้างยาว 8X18 เมตร  ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  798,000  บาท   ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษา  ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดทำห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการทางภาษา
               ปี พ.ศ. 2541  ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 8 ห้องเรียน  ความกว้าง 7 เมตร  ยาว  18  เมตร  โดยชั้นล่างใช้เป็นห้องสมุด  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3