กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวน้ำทิพย์ พัฒนศักดิ์ศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางธมน สายหยุด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวขวัญตา ดิสริยะกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิริรัตน์ เทียมเลิศ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภิมล อ่อนน้อม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุวิมล ภู่ขาว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศรัณ กนกทิพย์พรชัย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2