กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชนีกร เทวารุทธ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเรวดี จันทร์ดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอารีย์ ทรัพย์เฟื่องฟู
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2