กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีย์ ทรัพย์เฟื่องฟู
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางเรวดี จันทร์ดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรัชนีกร เทวารุทธ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2