ปฐมวัย

นางสาวนวรัตน์ มะลิกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายชยากร เรือชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางธีรยา กาญจนนันท์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเพ็ญพักตร์ ศิลทรงธรรม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางไพรินทร์ วิสุทธิ์ศักดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางณัฏฐณิชา ตามัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุธาทิพย์ รัตนพรชัยกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวชยากร ณรงค์ฤทธิ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางมาลินี จารุปาณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2