หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3
รหัส/รายวิชา เวลา รหัส/รายวิชา เวลา รหัส/รายวิชา เวลา
(ชั่วโมง) (ชั่วโมง) (ชั่วโมง)
รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาพื้นฐาน      
 ท11101 ภาษาไทย      200  ท12101 ภาษาไทย      200  ท13101 ภาษาไทย      200
 ค11101 คณิตศาสตร์     160  ค12101 คณิตศาสตร์     160  ค13101 คณิตศาสตร์     160
 ว11101 วิทยาศาสตร์     80  ว12101 วิทยาศาสตร์     80  ว13101 วิทยาศาสตร์     80
 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80  ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80  ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80
 ส11102 ประวัติศาสตร์   40  ส12102 ประวัติศาสตร์   40  ส13102 ประวัติศาสตร์   40
 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา   40  พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา   40  พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา   40
 ศ11101 ศิลปะ     40  ศ12101 ศิลปะ     40  ศ13101 ศิลปะ     40
 ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40  ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40  ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40
 อ11101 ภาษาอังกฤษ     200  อ12101 ภาษาอังกฤษ     200  อ13101 ภาษาอังกฤษ     200
 รายวิชาเพิ่มเติม        รายวิชาเพิ่มเติม        รายวิชาเพิ่มเติม      
 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40
 ส11231 หน้าที่พลเมือง 1   40  ส12232 หน้าที่พลเมือง 2   40  ส13233 หน้าที่พลเมือง 3   40
กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา
 แนะแนว     40  แนะแนว     40  แนะแนว     40
 ลูกเสือ/ยุวกาชาด     40  ลูกเสือ/ยุวกาชาด     40  ลูกเสือ/ยุวกาชาด     40
 ชุมนุม     30  ชุมนุม     30  ชุมนุม     30
 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     10  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     10  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     10
                       

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6
รหัส/รายวิชา เวลา รหัส/รายวิชา เวลา รหัส/รายวิชา เวลา
(ชั่วโมง) (ชั่วโมง) (ชั่วโมง)
รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาพื้นฐาน      
 ท14101 ภาษาไทย      160  ท15101 ภาษาไทย      160  ท16101 ภาษาไทย      160
 ค14101 คณิตศาสตร์     160  ค15101 คณิตศาสตร์     160  ค16101 คณิตศาสตร์     160
 ว14101 วิทยาศาสตร์     80  ว15101 วิทยาศาสตร์     80  ว16101 วิทยาศาสตร์     80
 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80  ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80  ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80
 ส14102 ประวัติศาสตร์   40  ส15102 ประวัติศาสตร์   40  ส16102 ประวัติศาสตร์   40
 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา   80  พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา   80  พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา   80
 ศ14101 ศิลปะ     40  ศ15101 ศิลปะ     40  ศ16101 ศิลปะ     40
 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80  ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80  ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80
 อ14101 ภาษาอังกฤษ     120  อ15101 ภาษาอังกฤษ     120  อ16101 ภาษาอังกฤษ     120
 รายวิชาเพิ่มเติม        รายวิชาเพิ่มเติม        รายวิชาเพิ่มเติม      
 จ14201 ภาษาจีน     40  จ15201 ภาษาจีน     40  จ16201 ภาษาจีน     40
 ส14234 หน้าที่พลเมือง 4   40  ส15235 หน้าที่พลเมือง 5   40  ส16236 หน้าที่พลเมือง 6   40
กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา
 แนะแนว     40  แนะแนว     40  แนะแนว     40
 ลูกเสือ/ยุวกาชาด     40  ลูกเสือ/ยุวกาชาด     40  ลูกเสือ/ยุวกาชาด     40
 ชุมนุม     30  ชุมนุม     30  ชุมนุม     30
 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     10  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     10  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     10
                       
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3
รหัส/รายวิชา หน่วยกิต รหัส/รายวิชา หน่วยกิต รหัส/รายวิชา หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1       ภาคเรียนที่ 1       ภาคเรียนที่ 1      
 ท21101 ภาษาไทย 1     1.5  ท22101 ภาษาไทย 3      1.5  ท23101 ภาษาไทย 5     1.5
 ค21101 คณิตศาสตร์ 1     1.5  ค22101 คณิตศาสตร์ 3     1.5  ค23101 คณิตศาสตร์ 5     1.5
 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1     1.5  ว22101 วิทยาศาสตร์ 3     1.5  ว23101 วิทยาศาสตร์ 5     1.5
 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.5  ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.5  ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.5
 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1     0.5  ส22102 ประวัติศาสตร์ 3     0.5  ส23102 ประวัติศาสตร์ 5     0.5
 พ21101 สุขศึกษา 1     0.5  พ22101 สุขศึกษา 3     0.5  พ23101 สุขศึกษา 5     0.5
 พ21102 เทเบิลเทนนิส     0.5  พ22102 กระบี่ 3     0.5  พ23102 วอลเลย์บอล     0.5
 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1     0.5  ศ22101 ทัศนศิลป์ 3     0.5  ศ23101 ทัศนศิลป์ 5     0.5
 ศ21102 ดนตรี-นาฎศิลป์ 1     0.5  ศ22102 ดนตรี-นาฎศิลป์ 3     0.5  ศ23102 ดนตรี-นาฎศิลป์ 5     0.5
 ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1   1.0  ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3   1.0  ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5   1.0
 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1     1.5  อ22101 ภาษาอังกฤษ 3     1.5  อ23101 ภาษาอังกฤษ 5     1.5
 จ21201 ภาษาจีน 1     1.0  จ22201 ภาษาจีน 3     1.0  จ23201 ภาษาจีน 5     1.0
 ง21201 คอมพิวเตอร์ 1     1.0  ง22201 คอมพิวเตอร์ 3     1.0  ง23201 คอมพิวเตอร์ 5     1.0
 ศ21201 ดนตรี 1     0.5  ศ22201 ดนตรี 3     0.5  ศ23201 ดนตรี 5     0.5
 ส21231 หน้าที่พลเมือง 1     0.5  ส22233 หน้าที่พลเมือง 3     0.5  ส23235 หน้าที่พลเมือง 5     0.5
ภาคเรียนที่ 2       ภาคเรียนที่ 2       ภาคเรียนที่ 2      
 ท21102 ภาษาไทย 2     1.5  ท22102 ภาษาไทย 4       1.5  ท23102 ภาษาไทย 6      1.5
 ค21102 คณิตศาสตร์ 2     1.5  ค22102 คณิตศาสตร์ 4     1.5  ค23102 คณิตศาสตร์ 6     1.5
 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2     1.5  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4     1.5  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6     1.5
 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.5  ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.5  ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.5
 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2     0.5  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4     0.5  ส23104 ประวัติศาสตร์ 6     0.5
 พ21103 สุขศึกษา 2     0.5  พ22103 สุขศึกษา 4     0.5  พ23103 สุขศึกษา 6     0.5
 พ21104 ตะกร้อ     0.5  พ22104 บาสเกตบอล     0.5  พ23104 แบดมินตัน     0.5
 ศ21103 ทัศนศิลป์ 2     0.5  ศ22103 ทัศนศิลป์ 4     0.5  ศ23103 ทัศนศิลป์ 6     0.5
 ศ21104 ดนตรี-นาฎศิลป์ 2     0.5  ศ22104 ดนตรี-นาฎศิลป์ 4     0.5  ศ23104 ดนตรี-นาฎศิลป์ 6     0.5
 ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2   1.0  ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4   1.0  ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6   1.0
 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2     1.5  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4     1.5  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6     1.5
 จ21202 ภาษาจีน 2     1.0  จ22202 ภาษาจีน 4     1.0  จ23202 ภาษาจีน 6     1.0
 ง21202 คอมพิวเตอร์ 2     1.0  ง22202 คอมพิวเตอร์ 4     1.0  ง23202 คอมพิวเตอร์ 6     1.0
 ศ21202 ดนตรี 2     0.5  ศ22202 ดนตรี 4     0.5  ศ23202 ดนตรี 6     0.5
 ส21232 หน้าที่พลเมือง 1     0.5  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4     0.5  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6     0.5
กิจกรรม ภาค 1 ภาค 2 เวลา กิจกรรม ภาค 1 ภาค 2 เวลา กิจกรรม ภาค 1 ภาค 2 เวลา
 แนะแนว 20 20 40  แนะแนว 20 20 40  แนะแนว 20 20 40
 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 20 20 40  ลูกเสือ/ยุวกาชาด 20 20 40  ลูกเสือ/ยุวกาชาด 20 20 40
 ชุมนุม 10 15 30  ชุมนุม 10 15 30  ชุมนุม 10 15 30
 กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 5 10  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 5 10  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 5 10
                       

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.74 KB
โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้
           
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80
ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 120 120 120
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840
รายวิชาเพิ่มเติม            
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 - - -
ภาษาจีน - - - 40 40 40
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 80 80 80 80 80 80
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
           
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
     ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
40
 
40
30
10
40
 
40
30
10
40
 
40
30
10
40
 
40
30
10
40
 
40
30
10
40
 
40
30
10
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,040  ชั่วโมง/ปี
 
 
 
ครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1 ม.2 ม.3
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้
     
ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)
คณิตศาสตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)
วิทยาศาสตร์ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.)
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
สุขศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
พลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
ทัศนศิลป์ 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
ดนตรี-นาฏศิลป์ 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 (22นก.) 960 (22นก.) 960 (22นก.)
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 200 200 200
ดนตรี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)
คอมพิวเตอร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
ภาษาจีน 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.)
หน้าที่พลเมือง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 200 (5นก.) 200 (5นก.) 200 (5นก.)
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี
     ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

120
 
 120

 120
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200ชั่วโมง/ปี
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.56 KB