ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวอัญชลี คงคาเนาวรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางวราภรณ์ มะสิโกวา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายวุฒิชัย ยศยิ่งยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ