กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุพงศ์ ยงศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุริยา อินสอน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1