กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววัลลีลักษณ์ สุขใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจันทรัสม์ ฉ่ำสวัสดิ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศราวณา เครือเพชร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1