กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศราวณา เครือเพชร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววัลลีลักษณ์ สุขใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจันทรัสม์ ฉ่ำสวัสดิ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสกุลรัตน์ ยืนยง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1