คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกันต์ตินันท์ พรหมารักษา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพัชรพงษ์ มงคลฉันท์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณพร กาลเจริญ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชาญณรงค์ รุ่งสอาด
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรัญลักษณ์ ธรรมศร
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรรยา จันทรส
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอญิญญา สังข์ทอง
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรเทพ เทียนพิจารณ์
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิมลลักษณ์ หาญสงคราม
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัยวัฒน์ ยศยิ่งยงค์
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพวรรณ มาประเสริฐ
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเดือนฉาย แซ่โค้ว
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1