ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน
 
ประเภท จำนวน (คน )
ชาย หญิง รวม ( คน )
1. ข้าราชการประจำ 5 34 39
2. ผู้ช่วยครู 1 2 3
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 2 2
4. ผู้ช่วยโภชนาการ - - -
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 - 1
6. นักการ-ภารโรง 1 3 4
รวม 8 41 48
 
ครู, บุคลากร จำแนกตามตำแหน่งงาน/วิทยฐานะ
 
ประเภท จำนวน (คน )
ชาย หญิง รวม (คน)
1. ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ - 1 1
2. รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 - 1
3. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 3 21 24
4. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1 6 7
5. ครู   5 5
6. ผู้ช่วยครู 1 2 3
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 2 2
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 - 1
9. ผู้ช่วยโภชนาการ - - -
10. นักการ-ภารโรง 1 3 4
รวม 8 40 48
    ข้อมูล  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2563