ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน
 
ประเภท จำนวน (คน )
ชาย หญิง รวม ( คน )
1. ข้าราชการประจำ 5 34 39
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 2 3
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 2 2
4. ผู้ช่วยโภชนาการ - 1 1
5. นักการ-ภารโรง 2 2 4
รวม 8 41 49
 
ครู, บุคลากร จำแนกตามตำแหน่งงาน/วิทยฐานะ
 
ประเภท จำนวน (คน )
ชาย หญิง รวม (คน)
1. ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ - - -
2. รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 - 1
3. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 3 20 23
4. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1 10 10
5. ครู - 3 4
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 2 3
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 2 2
8. ผู้ช่วยโภชนาการ - 1 1
9. นักการ-ภารโรง 2 2 4
รวม 8 41 49
    ข้อมูล  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562