ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา  2563
 
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ปฐมวัย 1/1 9 10 19
ปฐมวัย 1/2 8 10 18
ปฐมวัย 2/1 19 14 33
ปฐมวัย 2/2 19 16 35
ปฐมวัย 3/1 18 16 34
ปฐมวัย 3/2 16 18 34
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 16 18 34
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 18 35
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 18 18 36
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 18 20 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 17 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 22 18 40
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 20 16 36
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 21 16 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 14 30
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 19 12 31
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 13 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 11 25
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 12 13 25
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 15 11 26
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 16 12 28
รวม 408 362 770
                                                                                                                    ข้อมูล  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2563
สถิติจำนวนนักเรียนย้อนหลัง