นักการภารโรง

นายประเสริฐ พรประสิทธิ์
นักการ-ภารโรง

นางซุ่นรุ้ย แซ่โค้ว
นักการ-ภารโรง

นางสาวกฤษณา แก้วคำ
นักการ-ภารโรง

นางสาวนิตยา พานิช
นักการ-ภารโรง