กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเสกสรร ตามัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอัญชลี หวังเสถียร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางลัดดา มานักฆ้อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอัจฉรีย์ ยุทธวิริยะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายชยากร เรือชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2