กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอาภรณ์ ควะชาติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1