หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
     1. นายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
     2.        - ว่าง -   รองปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
     3.        - ว่าง -   รองปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
     4. นางสุชาดา  ก้านบัว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     5. นายมารุต          คุณประเสริฐ รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
     6. นางมาลี ตัณฑิกุล ผู้อำนวยการกองคลัง
     7. นายสุพจน์ พรธีระบูรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
     8. นายกลวิชญ์ ช่วยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
     9. นายเสรี เพ็งสาท ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     10.นางบุษราคัม  เนียมมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     11.นางจำเนียร สุขสมบูรณ์  รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม