คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)
 
 1. นายสมบูรณ์  พูลสวัสดิ์                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   
 2. นางสาวพิมพกานต์  นนท์ธนพัฒน์              กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 3. นางสาวรัชนีกร  เทวารุทธ                          กรรมการผู้แทนครู                                                   
 4. นางสำรวย  ประศาสน์ธรรม                        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 5. นายไพบูลย์  สุขเจริญ                               กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. นางสาวสมบูรณ์สุข  บุญประเสริฐ                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 7. พระสมุห์วิเชียร  ประสิทธิ์บุญมานะ              กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 8. พระพงศ์ธร  ธีวโร                                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 9. นางภัคภร  เพื่อนงาม                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. นายสุกิจ  อุดมสินธ์                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. นายสมศักดิ์  ดลลัคนทิน                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 12. นางละเมียด  พิพิธศักดิ์                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 13. นางประไพพรรณ  แพลูกอินทร์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 14. นายชัยรัตน์  สอนศิริ                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 15. นางสาววนิดา  ตันสุวรรณรัตน์                  กรรมการและเลขานุการ