กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุไร มูลวงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางจิราวรรณ วงศ์อินทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววาสนา อริยาเมธี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอรวรรณ ศิวาภรณ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางพนิดา สืบสมาน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1