ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
                            คำขวัญประจำโรงเรียน
   
                                           วินัยดี   มีวิชา   กีฬาเด่น   เป็นโรงเรียนของชุมชน
 
     

                             คติพจน์

                                            นฺตถิ   ปฺญญา  สมาอาภา
                                             "แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญาไม่มี"                                 อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                                                 มารยาทดี  วจีไพเราะ


                                 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
      

                                               ดนตรีเด่น  เน้นความสะอาด


                                  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                                ต้นอโศก 


                                   สีประจำโรงเรียน

                                                เขียว - เหลือง

 
พันธกิจ
   1. จัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
   2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม    
  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความรู้  ความคิด  ความสามารถให้เต็มตามศักยภาพและใช้เทคโนโลยี      
      ในการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์  
  4. ปลูกฝังให้นักเรียนดูแลตนเองให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกที่ดี
  5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทุกคนมีวินัย  มีความคิดสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่ความเป็น
       สากล  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
  6. จัดหาครุภัณฑ์  สื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ       
  7. การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
  8. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนให้แก่นักเรียน  
        

เป้าหมาย
  1. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี          
  2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งตามศักภาพของตนเอง      
  3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ      
   4. เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น        
  5. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย  รักความเป็นไทย  และก้าวทันเทคโนโลยี  
   6. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา    
  7. เพื่อให้มีครุภัณฑ์  สื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอ
   

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB